30 تیر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
31 تیر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
1 مرداد (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه

فیلم موزه