19 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی درموزه، برگزاری جشنواره علم برای همه در محل باغ موزه قصر
20 آبان (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی درموزه، برگزاری جشنواره علم برای همه در محل باغ موزه قصر
21 آبان (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

فیلم موزه