20 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی درموزه، برگزاری جشنواره علم برای همه در محل باغ موزه قصر
21 آبان (امروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
22 آبان (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی درموزه، برگزاری جشنواره علم برای همه در محل باغ موزه قصر

فروشگاه

نمایش یک نتیجه