26 مهر (دیروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
27 مهر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
28 مهر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه

گالری فناوری بومی

خانه » گالری فناوری بومی » گالری فناوری بومی

گالری فناوری بومی

انسان از دیرباز از انرژی‌های طبیعی در جهت رفاه زندگی خود بهره جسته است؛ در این گالری، فنّاوری‌های ایران که بیانگر به خدمت گرفتن مردمان سرزمین ایران از انرژی‌های طبیعی است در قالب ماکت‌هایی مشابه واقعیت از قبیل آسباد، آسیاب، یخچال‌های طبیعی و بادگیر است. همچنین دستاوردهای علمی دانشمندان اسلام و قبل از اسلام به استناد منابع علمی در دسترس نیز بازسازی شده است از قبیل الحیل، گرانکش ها و... .
IMG_1482.JPG