30 مهر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
1 آبان (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
2 آبان (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

تصاویر