18 آذر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
19 آذر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
20 آذر (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

الفبای جهان هستی


با الفبای جهان هستی آشنا شوید!The Periodic Table Song(2018 UPDATE!)
https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0