29 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
30 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
31 شهریور (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه

الفبای جهان هستی


با الفبای جهان هستی آشنا شوید!The Periodic Table Song(2018 UPDATE!)
https://www.youtube.com/watch?v=rz4Dd1I_fX0