شناسه موزه های ایرانی

۳۰ ارد , ۱۳۹۷  

29 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
30 آبان (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
1 آذر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه