شناسه موزه های ایرانی

۳۰ ارد , ۱۳۹۷  

27 اسفند (دیروز): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.
28 اسفند (امروز): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.
29 اسفند (فردا): به علت نظافت گالری ها موزه تعطیل می باشد.