مبانی موزه داری(جهت دریافت کتاب و هزینه پست با انتشارات تماس حاصل فرمایید)

۳۰ ارد , ۱۳۹۷  

30 مهر (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
1 آبان (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
2 آبان (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!